Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden van Xsaga Festivals B.V., gevestigd te Amsterdam aan het adres Danzigerkade 9b
(1013 AP) zijn van toepassing op overeenkomsten die door de organisatie met bezoekers van door organisatie georganiseerde evenementen worden gesloten.

Artikel 1. Definities

Accommodatie
Bewijs dat toegang geeft aan de bezoeker voor de door bezoeker afgenomen voucher verblijfsaccommodatie tijdens het evenement

Bezoeker
Iedere persoon of rechtspersoon die direct of indirect een overeenkomst met de organisator aangaat in verband met het bijwonen van een door de organisator georganiseerd Evenement;

Evenement De publieke of besloten gebeurtenis waarbij activiteiten van artistieke/culturele dan wel sportieve aard worden gehouden

Evenementlocatie
De plaats waar het Evenement wordt gehouden, inclusief eventueel bijbehorende verblijfsaccommodatie zoals campingterrein, vakantiepark of hotelaccommodatie dan wel parkeerterrein(en)

Organisator
Xsaga Festivals B.V. gevestigd te Amsterdam

Overeenkomst
De overeenkomst tussen organisator en bezoeker met betrekking tot het bijwonen van een Evenement

Ticket
Het bewijs waarmee de bezoeker toegang krijgt tot het evenement en de evenementlocatie


Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst in het kader van het bezoek aan een evenement van organisator, aankopen van (al dan niet vooropgezette tent) accommodaties via de website www.campingopstelten.nl en de aanschaf van toegangskaarten daarvoor tussen de bezoeker van een evenement en Xsaga Festivals, ongeacht hoe die aanschaf tot stand komt. Door de aanschaf en/of gebruik van een product, ticket en/of betreding van de evenementlocatie.
2.2 Naast deze algemene voorwaarden kunnen ook algemene voorwaarden en/of huisregels van toepassing zijn van de campinghouder, beheerder van evenementterrein en/of vakantiepark en dergelijke welke onderdeel uitmaken van de evenementlocatie. De bezoeker verklaart zich door het kopen van een toegangskaart op voorhand bekend en akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden en huisregels.
2.3 De organisatie kan deze algemene voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen. bezoekers worden tijdig van dergelijke wijzigingen op de hoogte gebracht via de betreffende website van organisator. Als de bezoeker niet binnen 10 dagen na de melding van een dergelijke wijziging aan organisator laat weten zich niet te kunnen vinden in (een) dergelijke wijziging(en), wordt de bezoeker geacht akkoord te zijn met de wijziging(en).
2.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Artikel 3. Aanschaf tickets

3.1 Alle door organisator, dan wel (al dan niet namens organisator) door derden gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven met betrekking tot het evenement of aanvullende producten of diensten in verband met verblijf op de evenementlocatie worden door de organisator zo nauwkeurig mogelijk vermeld.
3.2 Door bijkomende kosten van bijvoorbeeld reservering, (annulerings)verzekering,  verzendkosten, kosten parkeerterrein en dergelijke kunnen de prijzen van tickets hoger liggen dan de door organisator op de tickets geprinte prijzen.
3.3 Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door organisator en door derden aan de bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor-) verkoop van tickets door derden, daaronder begrepen de zogenaamde voorverkoopadressen
3.4 De overeenkomst komt definitief tot stand
- Indien en zodra de organisator dan wel de door organisator ingeschakelde kaartverkooporganisatie (autorisatie van) de betaling heeft ontvangen;
- Indien geen (autorisatie van de) betaling verkregen wordt via e-mail melding gedaan van het niet slagen van de betalingstransactie en het niet tot stand komen van de overeenkomst.
3.5 Na ontvangst van de bestelde tickets dienen deze door de bezoeker te worden gecontroleerd. Indien de verzonden tickets door de bezoeker niet tijdig zijn ontvangen of indien er onjuistheden in de tickets worden geconstateerd, dan dient de bezoeker schriftelijk (per e-mail via het adres info@campingopstelten.nl) contact op te nemen met de organisator.
3.6 Een ticket kan bestaan uit een door of vanwege organisator verstrekt document of een door of vanwege organisator verstrekte barcode. De barcode is een unieke code.
3.7 Het ticket wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.
3.8 Het ticket dat bestaat uit een barcode wordt via elektronische communicatie (e-mail)  verstrekt. Indien de bezoeker ervoor heeft gekozen het ticket op deze wijze te ontvangen dient de bezoeker ervoor zorg te dragen dat dit ticket via elektronische communicatie en op een veilige wijze kan worden verzonden. Organisator kan noch de vertrouwelijkheid van het verzonden ticket noch de ontvangst van het ticket garanderen.

Artikel 4. Tickets en toegang tot het evenement

4.1 Vanaf het moment dat het ticket aan de bezoeker ter beschikking is gesteld c.q. is verzonden, rust  op de bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het ticket.
4.2 Het ticket dient in ieder geval – en voor zover van toepassing op het betreffende evenement in combinatie met een geldig legitimatiebewijs - te worden getoond bij betreding van de evenementlocatie. bezoekers ontvangen bij aankomst bij het evenement tegen inlevering van het ticket een polsbandje. Dit polsbandje dient gedurende het gehele evenement te worden gedragen, mag niet worden afgedaan of van drager wisselen.
4.3 Indien dit hem/haar wordt verzocht, is de bezoeker te allen tijde verplicht zijn/haar polsbandje aan als zodanig herkenbare functionarissen van organisator te tonen
4.4 De bezoeker heeft geen recht op terugbetaling van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van zijn/haar ticket Indien de bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het ticket, komt dit voor zijn/haar eigen rekening. Op een verkregen ticket kan geen restitutie plaats vinden.
4.5 Tickets zijn en blijven eigendom van organisator en worden door of vanwege organisator in het bezit gesteld van de bezoeker onder de voorwaarden dat het zonder voorafgaande toestemming van organisator niet is toegestaan om i) de tickets te verkopen aan derden dan wel de tickets op enige ander wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken, ii) de tickets in commerciële uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de tickets. Indien organisator constateert dat de bezoeker in strijd heeft gehandeld met de hiervoor genoemde voorwaarden, zullen de tickets ongeldig worden gemaakt. Houders van dergelijke tickets zal de toegang tot het evenement worden ontzegd, zonder recht op enige (schade) vergoeding of restitutie. Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om reserveringen met betrekking tot tickets te weigeren waarvan organisator vermoedt dan wel waarvan is gebleken dat deze in strijd met de hiervoor omschreven voorwaarden worden gemaakt.
4.6 Het ticket geeft de houder ervan recht op het bijwonen van het evenement. Alleen de houder van het ticket die het ticket als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang. Organisator mag ervan uitgaan dat de houder van dit ticket ook de rechthebbende daarop is. Organisator is niet gehouden ten aanzien van geldige tickets nadere controle te verrichten. De bezoeker dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door organisator, dan wel een door organisator ingeschakeld (voor)verkoopadres, verstrekt ticket.

Artikel 5. Aanschaf aanvullende producten/diensten ivm verblijf

5.1 De overeenkomst tussen de organisator en de bezoeker voor de aanschaf van aanvullende diensten/producten in het kader van verblijf/logies op de evenementlocatie zoals tenten via de webwinkel van organisator [www.campingopstelten.nl] komt tot stand nadat een bestelling van een of meer producten of diensten is geplaatst en de betaling daarvan is geaccepteerd en afgerekend.
5.2 Een geplaatste bestelling is onherroepelijk en de bezoeker kan de overeenkomst na acceptatie van de betaling niet meer wijzigen.
5.3 De bezoeker ontvangt na verwerking van de betaling een accomodatievoucher die recht op toegang geeft tot de afgenomen verblijfslocatie. De levering van de bestelling vindt plaats op de evenementlocatie en bij aanvang van het evenement.
5.4 Na ontvangst van de bestelde accomodatievouchers dienen deze door de bezoeker te worden gecontroleerd. Indien de verzonden accommodatievouchers door de bezoeker niet tijdig zijn ontvangen of indien er onjuistheden in de vouchers worden geconstateerd, dan dient de bezoeker schriftelijk (per e-mail via het adres info@campingopstelten.nl) contact op te nemen met de organisator.
5.5 Een accommodatievoucher kan bestaan uit een door of vanwege organisator verstrekt document of een door of vanwege organisator verstrekte barcode. De barcode is een unieke code.
5.6 Indien een accommodatievoucher bestaat uit een barcode wordt deze via elektronische communicatie (e-mail)  verstrekt. Indien de bezoeker ervoor heeft gekozen de voucher op deze wijze te ontvangen dient de bezoeker ervoor zorg te dragen dat dit ticket via elektronische communicatie en op een veilige wijze kan worden verzonden. Organisator kan noch de vertrouwelijkheid van het verzonden voucher noch de ontvangst van het ticket garanderen.

Artikel 6. Accommodaties en toegang

6.1 De bezoeker (inclusief zijn/haar eventuele medebewoners) die een accommodatie heeft besteld bij organisator dient bij het betreden van de accommodatie te beschikken over een geldige, door de organisator verstrekte accommodatievoucher.  

Artikel 7. Verblijf op de evenementlocatie

7.1 Gedurende zijn/haar verblijf op de evenementlocatie dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van het bezochte evenement geldende regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is in dit verband tevens verplicht de door de als zodanig herkenbare functionarissen van organisator gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een functionaris van organisator de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker voor het betreffende evenement de verdere toegang tot de evenementlocatie worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht op vergoeding van zijn/haar toegangsbewijs geldend kan maken

7.2 Het is de bezoeker onder meer verboden:
a. aan derden op de evenementlocatie goederen en schriftelijke informatie zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisatie van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;
b. (huis-)dieren mee te brengen;
c. eigen etenswaren en/of (alcoholische) consumpties naar de evenementlocatie mee te brengen;
d. drugs te gebruiken en/of alcohol indien de bezoeker niet de leeftijd van 18 jaar heeft;
e. de volgende voorwerpen mee te nemen naar de evenementlocatie:
glaswerk, plastic flessen, blik, (klap)stoelen, krukjes, opblaasbare objecten, paraplu’s en/of parasols, selfiesticks, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen, professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur. Organisator heeft het recht niet toegestane zaken in beslag te nemen en zal deze na afloop van het evenement en - voor zover deze voorwerpen legaal zijn – teruggeven aan de bezoeker.
f. Zich aanstootgevend, discriminerend of beledigend uit te laten
g. Voetbalshirts, motorclubkleding of overige kleding met groepskenmerkende teksten te dragen;
7.3 In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid dat vereist, kan de bedrijfsleiding van organisator inzage verlangen in door de bezoeker meegevoerde (hand-) bagage. Indien dat noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal daarvoor opgeleid en getraind personeel de bezoeker bovendien verzoeken mee te werken aan een veiligheidsfouillering. In geval van weigering van medewerking kan de bezoeker de (verdere) toegang tot de evenementlocatie worden ontzegd zonder dat de bezoeker enig recht heeft op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.
7.4 Het is de bezoeker verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van organisator, foto-, video-, film-, geluids- en andere opnameapparatuur - waaronder uitdrukkelijk (mobiele) communicatieapparatuur met deze functies wordt begrepen-  op de evenementlocatie bij zich te hebben of genoemde apparatuur zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van organisator te gebruiken. Organisator heeft het recht om onrechtmatig gemaakte audio- en/of audio-visuele opnamen te vernietigen.
7.5 Organisator behoudt zich het recht voor van het evenement waarbij de bezoeker aanwezig is beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De bezoeker zal geen auteursrechtelijk of ander bezwaar maken tegen de gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis als onderdeel van de openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de registratie ven een evenement.
7.6 Roken is niet toegestaan in tenten en (al dan niet tijdelijke) gebouwen op de evenementlocatie, uitgezonderd eventuele daarvoor bestemde rookruimtes. Eventuele ten gevolge van overtreding van dit verbod aan de organisator opgelegde boetes zullen op de bezoeker die dit verbod overtreedt, worden verhaald.
7.7 Personen jonger dan 16 jaar krijgen alleen toegang tot de evenementlocatie indien zij worden begeleid door een persoon van 18 jaar of ouder. De meerderjarige begeleider van een minderjarig persoon is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor deze minderjarige persoon en dient er bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – op toe te zien dat deze minderjarige persoon geen alcohol en/of drugs gebruikt.
7.8 Om de organisatie in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen dienen bezoekers zich op verzoek te kunnen identificeren. Dit geldt onder meer in het kader van de Drank- en Horecawetgeving, waaruit volgt dat aan bezoekers onder de 18 jaar geen alcohol wordt geschonken. Bij binnenkomst krijgen personen onder de 18 jaar een apart polsbandje of ander identificatiemiddel waaraan medewerkers van de organisatie kunnen zien dat de betreffende persoon onder de 18 jaar is. De organisatie behoudt zich het recht voor om geen alcohol te schenken aan bezoekers die zelf wel oud genoeg is om alcohol aan te schaffen maar samen komt met andere bezoekers die nog geen 18 jaar zijn.
7.9 Ten behoeve van de veiligheid van bezoekers en beveiliging van personen, gebouwen en terreinen vindt cameratoezicht plaats. Op de evenementlocatie kunnen derhalve beveiligingscamera’s aanwezig zijn. Bij calamiteiten kunnen deze opnames door organisator als ondersteunend materiaal worden afgestaan aan politie en/of justitie.

Artikel 8. Aansprakelijkheid van organisatie

8.1 Het verblijf van de bezoeker tijdens het evenement op de evenementlocatie dan wel in de gehuurde accommodatie is voor zijn/haar eigen rekening en risico.
8.2 Organisator is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of de bezoeker toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van organisator en/of zijn functionarissen, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen organisator verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn en voor het daarin gehanteerde maximumbedrag. De aansprakelijkheid van organisatie wordt onder meer uitgesloten voor:
a. schade van bezoeker ontstaan vanwege van het niet opvolgen door bezoeker van door de functionarissen van organisator gegeven instructies;  
b. (gevolg-)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van het evenement waarop de overeenkomst tussen organisator en de bezoeker betrekking heeft;
c. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers.
d. alle overige indirecte schade
8.3 Organisator is niet aansprakelijk voor door de bezoeker geleden schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van organisator. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van organisator onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, waterschade en andere ernstige storingen in het bedrijf van organisator c.q. van de beheerde van de evenementlocatie, falen van en schade aan (technische) apparatuur, overlijden van een of meer leden van het Koninklijk Huis of situaties van nationale rouw dan wel weersomstandigheden waardoor het evenement geen doorgang kan vinden, en om welke reden dan ook niet-functionerend openbaar vervoer.
8.4 De bezoeker verklaart zich ermee bekend en akkoord dat tijdens een evenement harde muziek ten gehore kan worden gebracht. De organisatie adviseert bezoekers om gehoorbescherming te gedragen en om regelmatig naar een omgeving te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht om gehoorschade te beperken. Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gehoorschade van bezoekers.

Artikel 9. Klachten

9.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen organisator en de bezoeker dienen de organisator via info@campingopstelten.nl onder vermelding van ‘Klacht’ binnen veertien  dagen nadat de uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden bij aangetekend schrijven te bereiken. Klachten die na deze termijn worden ingediend worden door organisator niet in behandeling genomen.
9.2 Klachten over de volgende, niet door organisator te vermijden c.q. niet aan organisator toe te rekenen, situaties en omstandigheden, worden niet in behandeling genomen en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot (schade)vergoeding aan de zijde van organisator:
a. Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de kwaliteit van de uitvoering door gecontracteerde artiesten/performers tijdens het evenementen waarop de overeenkomst tussen organisator en de bezoeker betrekking heeft;
b. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers of wederrechtelijke indringers daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest; bij herhaalde overlast of ongemak door bepaalde, nader te identificeren bezoekers zal organisator het mogelijke verrichten om deze bezoekers in de toekomst zo nodig de toegang te ontzeggen;
c. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden op de evenementlocatie dan wel de accommodaties, dan wel op de gevolgen van deze onderhoudswerkzaamheden die redelijkerwijs op dat moment mochten worden verricht;
d. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak door stakingen van het openbaar vervoer;

Artikel 10 Annulering of wijziging van een evenement

10.1 De organisatie kan een evenement verschuiven naar een andere datum, een andere locatie of annuleren in geval van overmacht. Overmacht dient in dit verband ruim te worden opgevat en omvat onder meer ziekte en/of afzegging van artiest(en), acts, stakingen of slechte weersomstandigheden.
10.2 Bij annulering van een evenement heeft de bezoeker aanspraak op restitutie van aantoonbaar betaalde tickets en of accomodatievouchers. De bezoeker zal daarover in zodanig geval tijdig worden geïnformeerd. Eventuele extra kosten zoals – doch niet uitsluitend – reserveringskosten, (annulerings)verzekering of kosten in verband reeds geboekt vervoer komen uitdrukkelijk niet voor vergoeding door organisator in aanmerking.

Artikel 11 Persoonsgegevens

11.1 Gegevens met betrekking tot de bezoeker , waaronder de gegevens met betrekking tot de naam, het adres en woonplaats van de bezoeker, die door organisator en/of een door organisator ingeschakeld (voor)verkoopadres worden geregistreerd in verband met de verstrekking van tickets/accommodatievouchers, worden opgenomen in een registratie in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Organisator is de houder van deze registratie. Organisator verwerkt de persoonsgegevens van de bezoeker in overeenstemming met de AVG en in lijn met de privacy policy van organisator [zie www.campingopstelten.nl]

Artikel 12 Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het beeldmerk, teksten en muziek van organisator dan wel het evenement berusten bij organisator.  Het is de bezoeker niet toegestaan deze direct of indirecte openbaar te maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of bij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van organisator.

Artikel 13 Toepasselijk recht / Bevoegde rechter

13.1 Op deze algemene voorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en organisator is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker en organisator voortvloeien worden ter uitsluitende berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.