Disclaimer

Privacy Statement

XSAGA Festivals respecteert de privacy van mensen die persoonsgegevens aan ons verstrekken. De persoonsgegevens die u verstrekt zullen wij beveiligen en vertrouwelijk behandelen. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en andere privacyregels.

In deze privacyverklaring informeren wij u over de doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken. Wij zullen de verkregen persoonsgegevens alleen verwerken voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Verder leggen wij u uit op welke wijze wij uw persoonsgegevens gebruiken en welke bewaartermijnen wij hanteren.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u en met welk doel?

We verwerken die persoonsgegevens die wij nodig hebben voor uw deelname/komst aan/naar een evenement. In veel gevallen vragen we dan u om de volgende persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van de deelnemer, geslacht, geboortedatum, titulatuur, functie, naam van een bedrijf en bankgegevens (als dat voor betaling of zekerheid nodig is). Deze persoonsgegevens hebben wij nodig voor het aanbieden, leveren en factureren van onze diensten voor een evenement.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dat verplicht is op grond van de wet of een rechterlijk bevel of in geval van een ander vitaal belang van uw kant. Bij dat laatste kunt u denken aan gezondheidsgegevens als u tijdens een evenement onwel wordt.

Om de overeenkomst uit te voeren hebben wij deze persoonsgegevens nodig, om uw deelname aan een evenement, overnachting in een hotel of cateringwensen en de facturering mogelijk te maken. Daarnaast hebben wij een belang bij deze gegevens om specifieke wensen te beantwoorden.

Wij bewaren deze persoonsgegevens totdat de overeenkomst met u is uitgevoerd en tot 7 jaar daarna mede omdat de belastingdienst dat van ons verwacht.

Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Deze partners kunnen uw persoonsgegevens krijgen. Zij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de uitvoering van het evenement en om u op maat te informeren. Als partners buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd vragen wij altijd uw toestemming voordat zij uw persoonsgegevens krijgen.

Internetsites van derden

Op onze website vindt u mogelijk links naar andere websites. Deze privacyverklaring is hierop niet van toepassing. Dit geldt ook voor de social media buttons die op onze website staan. Deze websites kunnen een ander privacy beleid hebben waarop wij geen invloed hebben. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het kenbaar maken van uw gegevens. Deze privacyverklaring geldt alleen voor persoonsgegevens die u aan ons (persoonlijk of via de website) verstrekt.

We gebruiken de verstrekte persoonsgegevens alleen voor de doeleinden zoals we hierboven hebben omschreven. Uw bankgegevens die u heeft verstrekt kunnen wij voor de uitvoering van de betaling aan derden verstrekken. Deze derde is als verwerker tevens verplicht om zich aan de privacyregels te houden hetgeen wij schriftelijk hebben vastgelegd.

Contact en nieuwsbrief


Via ons e-mailadres info@campingopstelten.nl kunt u ons vragen stellen. Door dit e-mailadres te gebruiken, geeft u toestemming om u te benaderen voor het maken van een afspraak of om u gerichte informatie te sturen. Hiervoor gebruiken wij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het bewaren van deze gegevens om u te bereiken. Wij bewaren deze persoonsgegevens totdat we zeker weten dat uw vragen beantwoord zijn en daarna tot zes maanden voor de eventuele follow-up van een gesprek.

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen.
Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. U kunt ook een e-mail sturen dat u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen.

Deze gegevens worden bewaard tot drie maanden nadat u het abonnement op de nieuwsbrief heeft opgezegd.

Gevoelige informatie

We zullen eventuele bijzondere persoonsgegevens (gezondheid, etniciteit, etc.), indien mogelijk, verwijderen uit de vragen, klachten of andere zaken.

Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, tenzij dat nodig is voor de uitvoering van een evenement en dan alleen met uw toestemming.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als u onze website bezoekt.

De cookies op onze website gebruiken we vooral om onze website beter te laten functioneren.
Waar wij u op onze website om uw gegevens vragen, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden, of omdat u zich ergens voor aanmeldt. Deze gegevens gebruiken wij alleen daarom en worden niet gedeeld met derden. Het gaat om de volgende gegevens: de browser die wordt gebruikt, het tijdstip en de duur van uw bezoek; welke pagina’s bezocht zijn en foutmeldingen.
U kunt deze cookies zelf verwijderen door binnen de instellingen van uw computer de browsergeschiedenis te wissen.

Rechten met betrekking tot persoonsgegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.
U heeft de volgende rechten:

1. een uitleg krijgen over de persoonsgegevens die we verwerken en wat we daarmee doen;
2. de inzage in uw persoonsgegevens;
3. het corrigeren van terechte fouten;
4. het verwijderen van verouderde gegevens;
5. het intrekken van toestemming;
6. bezwaar maken tegen een bepaald gebruik en
7. het overdragen van uw gegevens aan een derde.
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de onderstaande contactpersoon of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Diversen

De Privacy Statement kan van tijd tot tijd door ons aangepast worden. Op deze Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.

Contactgegevens

XSAGA Festivals
t.a.v. Camping op Stelten
Danzigerkade 9b
1013 AP Amsterdam